กฏหมายความปลอดภัย – Safety Laws

กฏหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่ จป. ทุกระดับ จำเป็นจะต้องควบคุมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จป. ทุกท่านควรศึกษาและติดตามกฏหมายความปลอดภัยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ระยะห่างต่ำสุดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ