กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

By | September 12, 2010

โปสเตอร์ Permit to work 334

กิจกรรมความปลอดภัย

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน มีหลากหลายวิธีการ และรูปแบบ ซึ่งแต่ละวิธีล้วนมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป

สำหรับตัวอย่างของกิจกรรม มีดังนี้

– กิจกรรม 5 ส.

– การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย

– การจัดอบรม บรรยาย พิเศษ นอกเหนือจากการอบรมพนักงานใหม่ตามปกติ

– การประกวดคำขวัญ หรือ ภาพโปสเตอร์ เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน

– การตรวจสุขภาพอนามัย

– การจัดฉายวีดีโอ ที่มุ่งให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ

– อื่นๆ

ที่กล่าวมาข้างต้นถ้าท่านต้องการรายละเอียดที่มากขึ้นสามารถไปดาวน์โหลด PDF ไฟล์ได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ —- > กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply