คุณสมบัติของดินแต่ละประเภท

By | January 16, 2012

โปสเตอร์ Permit to work 334

คุฌสมบัติของดิน (soil properties)

ดินแต่ละชนิดและประเภทจะมีสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งคุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับการบดอัดคือ

1. shear resistance ความสามารถของดินในการต่อต้านการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ เมื่อถูกกดโดยเครื่องบดอัดจะเรียกว่า shear resistance การต่อต้านการเคลื่อนที่นี้จะเกิดขึ้นจากความฝืดระหว่างเม็ดดินและการยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน ซึ่งการยึดเหนี่ยวในดินเหนียวจะมีมาก ตามรูปที่11.1 shear resistance ก็คือจำนวนความต้านทานที่เมล็ดดินสามารถรับได้เมื่อมีแรงกดก่อนที่จะมีการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ ดังนั้นดินแต่ละประเภทก็จะมี shear resistance แตกต่างกัน ยิ่งมี shear resistance มากก็ยิ่งบดอัดยาก ดินประเภทที่บดอัดยากได้แก่ ดินเหนียว ส่วนประเภทที่บอัดง่ายได้แก่ กรวดและทราย

safety94 - 0002

2.  elasticity ก็คือคุณสมบัติในการคืนรูปของดิน โดยการใช้แรงกดลงบนดินแล้วดินเปลี่ยนรูปเมื่อเอาแรงออกจะกลับรูปเดิมได้แค่ไหน ถ้ากลับรูปเดิมได้ดีก็หมายความว่ามี elas­ ticity สูง ดินที่มี elasticity จะไม่เหมาะสมที่จะใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ ๗น พื้นถนน ถ้าเป็นดิน ที่มี elasticity สูง เมื่อรถวิ่งผ่านก็จะหดตัว และจะคืนตัวเมื่อผ่านไปแล้ว ซึ่งทำให้เกิดการอ่อนตัว ของถนน ผิวถนนอาจจะแตกได้ง่าย

3. compressibility เมื่อดินถูกกดด้วยแรงปริมาตรของดินก็จะลดลง เนื่องจากช่องว่างระหว่างดินลดลง compressibility ก็คือความสามารถของดินในการที่จะลดปริมาตรลงเมื่อถูกอัด ถ้าดินมี compressibility มากก็แสดงว่าปริมาตรจะลดลงมากเมื่อถูกอัดด้วยความดันคงที่ อันหนึ่งผลของการที่ปริมาตรของดินลดลงจะทำให้ความหนาแน่นของดินเพิ่มขึ้นด้วย

safety94 - 0003

4. capillary action ก็คือปรากฏการณ์ที่ดินนั้นสามารถอุ้มนํ้าไว้ได้โดยนํ้าจะเข้าไปอยู่ ในช่องว่างระหว่างเม็ดของดินและจะคงจับอยู่ในช่องว่างนั้น ทั้งนี้เนื่องจากแรงตึงผิวของนํ้าและสาเหตุอื่น ๆ ประกอบ นํ้าที่เข้าไปอยู่ในช่องว่างเหล่านี้จะเป็นตัวยึดเม็ดของดินให้ติดกันตามรูปที่ 11.3

5. permeability ก็คืออัตราการไหลซึมของนํ้าผ่านดิน ในการบดอัดนั้นคุณสมบัติในการให้นํ้าไหลซึมจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ โดยที่ดินจะสามารถบดอัดได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติให้น้ำ ไหลผ่านได้ด้วย เพื่อที่จะให้ใด้ปริมาณความชื้นของดินที่พอเหมาะ

safety94 - 0004

6. shrinkage ก็คือการหดตัวของดินเนื่องจากนํ้าที่อยู่ในดินนั้นระเหยไป ดินแต่ละประเภทจะมีการหดตัวมากน้อยแตกต่างกันไป ดินที่มีการหดตัวมากก็ได้แก่ พวกดินเหนียว ส่วนทรายและกรวดจะมีการหดตัวไม่มาก สำหรับดินที่มีการหดตัวมากจะไม่นิยมใช้ในการก่อสร้าง เพราะจะทำให้เกิดการขยายตัวเมื่อมีนํ้าและจะยุบตัวเมื่อนํ้าระเหยไป ซึ่งจะทำให้ผิวของสิ่งก่อสร้าง เสียหายได้ง่าย

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply