ระยะห่างต่ำสุดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

นที่ 21 มกราคม 2554 ได้มีการประกาศกฏกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยหลังจากประกาศ 180 วัน กฏกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้

ภายในกฏกระทรวงฉบับนี้ ที่ด้านท้าย ได้มีตารางแนบท้ายเรื่องระยะห่างในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า จึงนำมาโพสไว้ในบทความวันนี้

ตารางที่ ๑ ระยะห่างต่ำสุดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการใช้ฮอตสติก (Hot Stick) สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

 

ตารางที่ ๒ ระยะห่างต่ำสุดในการปฏิบัติงานทั่วไปสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

 

หวังว่าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้า คงไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามกฏหมายฉบับนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ในกฏกระทรวงฉบับนี้ ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่สำคัญอีกมาก ท่านสามารถ  ดาวน์โหลดได้ที่นี่