แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

By | April 14, 2011

โปสเตอร์ Permit to work 334

การส่งเสริมความปลอดภัยนั้น  จะเพิ่มความตระหนักให้กับพนักงานในหัวข้อที่ต้องการจะสื่อและจะมีผลต่อทัศนคติ พฤติกรรมโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยนั้น สามารถทำได้หลายกิจกรรม แม้ว่าจะใช้รูปแบบและวิธีการต่างกัน แต่วัตถุประสงค์นั้นควรจะเหมือนกัน  เพื่อที่จะทำให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย และเป็นแบบอย่างเพิ่มทัศนคติในด้านความปลอดภัย การจะทำให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นั้นจะต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1  กำหนดเป้าหมาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสามารถที่จะ

 • เพิ่มความตระหนัก(Awareness)
 • เปลี่ยนทัศนคติ(Attitudes)
 • เพิ่มความรู้(Knowledge)
 • กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย(Behaviors)

2  พิจารณาปัญหาที่วิกฤต เลือปัญหาที่ด้านความปลอดภัยที่กำลังประสบอยู่  ปัญหาด้านความปลอดภัยในอดีตหรือจุดที่มีศักยภาพสูงที่อาจทำให้เกิดความสูยเสียร้ายแรง  แล้วนำมาพิจารณาเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ปัญหาด้านความปลอดภัยที่ต้องได้รับการแก้ไขทางด้านวิศวกรรมหรือการควบคุม  จัดการโดยการบริหารงานนั้นไม่สามารถที่จะใช้การส่งเสริมความปลอดภัย แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ การส่งเสิรมความปลอดภัยจะสามารถใช้แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มความตระหนักและทัศนคติ

3  เกี่ยวข้องกับข้อความเพื่อระบุสาเหตุของอุบัติเหตุและการป้องกัน ข้อความทั่วไป เช่น “ความปลอดภัย” “ขับอย่างปลอดภัย” หรือ “โปรดระวัง” เป็นคำที่มีข้อจำกัดในการสื่อความหมายแต่ข้อความ “ย่อเข่าลงหน่อย เพื่อความปลอดภัยของหลัง” จะมีคุณค่า/ความสำคัญมากกว่า

4 ส่งเสริมการปฏิบัติที่จุดที่ต้องการควบคุม จากการศึกษาพบว่าโปสเตอร์จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อใช้ในจุดที่ต้องการ เช่น โปสเตอร์มีการใช้คำเตือนว่า “ใช้ราวบันได เพื่อความปลอดภัยในการใช้บันได” ซึ่งควรจะติดตั้งบริเวณ จุดที่คนขึ้นลงบันไดในกรณีที่มีการทำงานที่วิกฤติก็จะต้องติดตั้งบริเวณที่มีการทำงานนั้น ๆ

5  จัดเคมเปญการรณรงค์หรือหัวข้อของโปรแกรม

ควรมีการเน้นในเรื่องความปลอดภัยตามช่วงเวลาที่เหมาะสมตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือน ในแต่ละโปรแกรมควรจะระบุหัวข้อที่ต้องการสื่อ  โดยผู้นำโครงการควรจะเป็นผู้จัดการและมีสมาชิกเป็นพนักงานในทุกระดับขององค์กร  มีการกำหนดการรณรงค์ โดยใช้การติดต่อสื่อสารหลาย ๆ ทาง เช่น

 • การสนทนาความปลอดภัย
 • โปสเตอร์
 • บันทึกจากผู้บรหาร
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร แมกกาซีน Newsletter
 • ประกาศเสียงตามสาย
 • จัดนิทรรศการ
 • ใบปลิว
 • ป้ายผ้า(Benner)
 • การจัดการแข่งขัน/การประกวด
 • การสังเกตการทำงาน
 • การตรวจสอบ
 • รูปภาพ-สไลด์-ภาพถ่าย-วีดีโอ
 • การตั้งคำถาม

โดยควรจะมีทีมพนักงานที่ทำงานในแต่ละสื่อ และเป็นไปได้ที่จะทำให้มีสมาชิกในระดับจัดการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม  เพื่อเป็นการแสดงให้พนักงานทราบถึงข้อตกลงด้านความปลอดภัย

6  เน้นย้ำในทางบวก ในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย  ควรเน้นให้ทำมากกว่าที่จะเน้นว่าไม่ให้ทำ  เน้นในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  หรือเน้นย้ำในทางบวก/มากกว่าทางลบ

การจัดการประกวด  กิจกรรมข้อเสนอแนะการให้รางวัลนั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัยที่ดีทางหนึ่ง  การประกวดจะช่วยให้เกิดความสนใจในระดับสูง  โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่วิกฤติและพื้นที่ ๆ มีความจำเป็นที่ต้องการให้ปรับปรุง  มากกว่าที่จะเน้นไปที่อัตราการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย  โดยควรมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้  นำไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อจดจำเรื่องความปลอดภัย ส่วนการจัดการประกวดนั้นจะทำให้เกิดความกระตือรือร้น และควรมีการแจกรางวัลในที่สาธารณะ โดยรางวัลที่มอบให้นั้นควรจะมีความหมาย

โปรแกรมข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในทางบวก  โดยจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการจัดทำแผนงาน มีการประกาศให้พนักงานทราบและต้องมีการติดตามผล กิจกรรมนี้ก็จะสามารถนำความคิดที่ดี ๆ จากการทำงานที่ใกล้ชิดกับอันตราย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการที่จะให้เกิดการยอมรับในด้านบวก

การให้รางวัลเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ  สร้างให้เกิดความตั้งใจ รวมทั้งรักษาความสนใจในเรื่องความปลอดภัย และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการยอมรับในกลุ่มพนักงาน เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพนั้น รางวัลที่จะมอบให้นั้นจะต้องมีคุณค่าและมีความหมาย(ไม่ได้เป็นการมองว่าเป็นการให้สินบน) มีความเหมาะสมการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะนั้นควรกระทำในโอกาสพิเศษ เช่น วันปีใหม่ วันครบรอบการจัดตั้งบริษัทฯ และจะเป็นสิ่งที่ดีถ้ามีการมอบรางวัลให้กับหัวหน้างานของผู้ชนะ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บริหารในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย

“การวัดประสิทธิภาพของกลุ่ม” เป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในด้านบวกอีกวิธีหนึ่ง โดยจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไม่ว่าในระดับแผนกหรือฝ่ายของโรงงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  การส่งเสริมความปลอดภัยวิธีนี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เมื่อวัดประสิทธิผลในด้านการเรียนรู้ การปฏิบัติและการจดจำมากกว่าที่จะเน้นไปที่วัดปลอดอุบัติเหตุ การส่งเสริมความปลอดภัยในเชิงบวกนั้นจะเป็นโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จได้นั้นจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย การสังเกตการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามที่กำหนด การสนทนาความปลอดภัย การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ การปฏิบัติตามกฎ การตระหนักในกฎระเบียบ และตัวชี้สมรรถนะอื่น ๆ ที่จะสามารถวัดประสิทธิภาพของกลุ่มได้

7  พิจารณาวิธี โปรแกรม หรือกิจกรรมที่จะเลือกใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัย

ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยนั้นมีมากมาย  จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ตัวอย่างของกิจกรรม หรือสื่อความปลอดภัย เช่น

 • ประกาศข้อความสั้น ๆ                      ๐ จัดฝึกอบรม
 • การประกาศเสียงตามสาย                 ๐ การประชุมกลุ่ม
 • วิทยุกระจายเสียง                                      ๐ โปสเตอร์
 • การตรวจสอบ/การตรวจติดตาม         ๐ ภาพยนต์
 • การให้รางวัล                                   ๐ Newsletter
 • แบนเนอร์                                 ๐ หนังสือพิมพ์
 • หนังสือ,วารสาร                               ๐ ภาพถ่าย
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์                        ๐ สไลด์
 • เอกสารเผยแพร่                               ๐ กฎระเบียบความปลอดภัย
 • ใบปลิว                                            ๐ การประกวด
 • แผ่นพับ                                          ๐ Safety Clubs
 • การให้คำแนะนำ                         ๐ การสนทนาความปลอดภัย
 • การอบรมพนักงานใหม่                    ๐ การประกวดคำขวัญ
 • นิทรรศการ                                                ๐ กิจกรรมข้อเสนอแนะ

ฯลฯ

8  ให้หลักที่พิสูจน์ได้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

 • หลักของข้อมูลข่าวสาร คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเล่นเกมส์ถ้าเขารู้ว่าเกมส์ที่จะเล่นนั้นคืออะไร
 • หลักของการกระตุ้น  การสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้นจะกระตุ้นให้คนปฏิบัติ
 • หลักของความเป็นเจ้าของ  คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมา
 • หลักการสร้างความสนใจร่วมกัน  ความร่วมมือกันจะช่วยสร้างการกระทำร่วมกัน
 • หลักการบังคับให้ปฏิบัติ พฤติกรรมในด้านบวกจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น
 • หลักของการรับซ้ำ ๆ กัน  ยิ่งได้รับข้อความบ่อยมากขึ้นเท่าใด ก็จะสามารถจำได้มากขึ้นเท่านั้น

9  การประเมินผลการส่งเสริมความปลอดภัย  เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อให้ทราบว่าคนให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด  สามารถจำได้หรือไม่ มีการใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร อาจใช้วิธีการหาข้อมูลจากการสื่อสารระหว่างบุคคล การอภิปราย การสัมภาษณ์ การตั้งคำถามการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การสอบถามทัศนคติ การสุ่มตัวอย่าง

หยุดและเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ โดยเลือกวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

10 ใช้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบการบริหารงานความปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ การประกวดหรือกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการบริหารงานความปลอดภัยโดยใช้หัวข้อองค์ประกอบความปลอดภัยที่ดำเนินงานเสร็จ เช่น นโยบายความปลอดภัยการยศาสตร์-การควบคุมการจัดซื้อ-กฎระเบียบความปลอดภัย-การฝึกอบรมพนักงานใหม่-การฝึกอบรมการสอบสวน-การตรวจสอบ-ระเบียบปฏิบัติงานวิกฤต-การประชุมความปลอดภัย-การเตรียมการในภาวะฉุกเฉิน-ตัวอย่างการเป็นผู้นำ

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply