โหลดฟรี: ป้ายเตือน : “ระวังมีงานยกด้านบน”

เป็นป้ายความปลอดภัย ที่ใช้สำหรับเตือน ให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่ผ่านไปยังสถานที่ทำงาน ทราบและระมัดวัง งานยกของหนัก ที่ทำอยู่ ป้ายเตือนความปลอดภัย หรือ safety sign ต่างๆ เป็นประโยชน์มากสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสัญลักษณ์สากลที่สามารถสื่อสารกันได้ทุกภาษา ในหลักสูตรอบรมก่อนเริ่มงาน จะต้องชี้แจงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆให้พนักงานทราบด้วย สำหรับป้ายนี้ ก็โหลดไปใช้ได้เลยนะครับ คลิ๊กที่รูป

Read more

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่างๆ: หน้าที่ จป. ระดับต่างๆ

หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. ,safety) ระดับต่างๆ ตาม กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีดังนี้ – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ (๑) กํากับ ดูแล

Read more

ป้ายบังคับ สวมหมวกนิรภัย : โหลด ฟรี

เป็นป้ายบังคับที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจว่า เขตพื้นที่ซึ่งติดป้ายอยู่ เป็นเขตบังคับให้สวมใส่หมวกนิรภัย (ใช้กันมากในงานก่อสร้าง) ผมนำมาให้เป็นรูปภาพนะครับ สามารถคลิ๊กที่ภาพ แล้วเข้าไป save ภาพใหญ่กันได้เลย จากนั้นก็เอาไปลงใน word กันเอง

Read more

มุมของสลิงที่ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการยกของสลิงต่างกัน

จากภาพ เป็นการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิง ที่จะแตกต่างออกไปตามองศาของสลิงกับระดับพื้น เราจะเห็นได้ว่ายิ่งสลิงกางออกมาก (มุมภายในระหว่างสลิงกับพื้นเป็นมุมต่ำ) เท่าไร ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงก็จะลดลง มุม 90 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้เต็มความสามารถ 100% มุม 60 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้ 86.5% ( สลิง 1

Read more