ความรู้เรื่อง ก๊าซอะเซทิลีน (C2 H2)

อะเซทิลีน (C2 H2) ค่าคงที่ทางกายภาพ (Physical Constants) มวลโมเลกุล 26.038 ความหนาแน่นที่ 0 ◦c 1.171 kg/m3 ปริมาตรจำเพาะที่ 15 ◦c 0.903 m3/kg ให้ความร้อนสูง 3100

Read more