ทฤษฏีการเกิดอุบัติเหตุ สวิส ชีส โมเดล

การที่เหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน สวิส ชีส โมเดล เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่อธิบายการเกิดอุบัติเหตุให้เห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุมาจากความผิดพลาดหลายอย่างรวมกัน โดยเปรียบเทียบก้อนชิสแต่ละก้อนเสมือนกับเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ,กฏระเบียบความปลอดภัย เป็นต้น ส่วนรูบนก้อนชีส ก็เปรียบเสมือนความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น ลูกศรสีแดง คือ อันตรายที่เกิดขึ้น ดังนั้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น พร้อมๆกับที่มีความผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกัน

Read more