VOCs หรือ สารอินทรีย์ระเหยง่าย อันตรายอย่างไร

VOCs(Volatile Organic Compounds) หมายถึง สารอินทรีย์ระเหยง่าย  ที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ(Toxic Air) โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดเจนเป็นหลักซึ่งอาจมีอะตอมของออกซิเจน  หรือคลอรีนร่วมด้วย  ในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่กำลังได้รับความสนใจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ VOCs อันตรายอย่างไร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ให้ไอระเหย VOCs มีอยู่รอบๆ ตัวไม่ใช่เฉพาะในสถานที่ทำงาน  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในครัวเรือน  ก็เป็นแหล่งระเหยของสาร VOCs ด้วยเช่นกัน อาทิ 

Read more

ความปลอดภัยในการทำงานกับก๊าซ

ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทต้องใช้ “ก๊าซ” ต่างๆ ในกระบวนการผลิตหรือส่วนประกอบ และเนื่องจาก “ก๊าซ” มีมากมายหลายชนิด และบางชนิดหากไม่มีการป้องกันในการใช้หรือจัดเก็บอย่างดีพอก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียที่ร้ายแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายต่อสุขภาพกรณีเกิดการรั่วไหลเข้ามาในสถานที่ทำงานหรือชุมชน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน การปฏิบัติงานกับถังก๊าซ – ก่อนการปฏิบัติงานควรอ่านฉลากและข้อมูลรายละเอียดของก๊าซก่อน – มือและเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงานต้องสะอาดปราศจากคราบไขมัน จารบี และฝุ่น เพื่อป้องกันการลื่น และ

Read more