ความปลอดภัยในสำนักงาน

โดยทั่วไปสำนักงานคือที่ทำการของสถานประกอบการ องค์การบริษัท ห้างร้าน และสถานที่ราชการทั่วไป  ซึ่งเป็นที่รวมอยู่ของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่หลักในงานเสมียน  งานบริหารหรืองานอาชีพอื่น ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ภายในอาคารสำนักงานที่ดำเนินกิจการของนายจ้าง ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือการเก็บบันทึก  รวบรวมและการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เพื่อใช้วินิจฉัย  สั่งการสำหรับการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจและราชการขนาดใหญ่แล้ว  สำนักงานเป็นหัวใจสำคัญมากที่เดียว เพราะเป็นสถานที่ทำการบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายหรือแผนงานโครงการของกิจการนั้น ๆ งานจะดำเนินไปได้อย่างสะดวกหรือไม่  ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดสำนักงาน การจัดการสำนักงานดีและมีความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์มากขึ้นอีกด้วย ความปลอดภัยในสำนักงานดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายในความรู้สึกของเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่  ทำให้มองไม่เห็นความสำคัญของปัญหา  การจัดการและบริหารความปลอดภัยของสำนักงานจึงถูกจัดอยู่ในลำดับหลัง

Read more

การสนทนาความปลอดภัย (SAFETY TALK)

การสนทนาความปลอดภัย เป็นขั้นตอนหนึ่งของขั้นตอนอีกหลาย ๆ ขั้นตอนของกระบวนการความปลอดภัยที่ทุกบริษัทจะต้องยึดถือและทำกิจกรรมดังกล่าวให้ต่อเนื่องเพื่อเกิดผลโดยตรงกับพนักงานและโรงงานการจะดำเนินการให้การสนทนาความปลอดภัยเป็นไปด้วยดีได้นั้น จะต้องอาศัยบุคลากรผู้นำที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญ พร้อมมีวิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อชักจูงแนะนำให้กับผู้ร่วมประชุมให้เห็นภาพและจุดประสงค์ของการสนทนาได้อย่างชัดเจน ทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกขั้นตอนของงานในแต่ละวัน ผู้บริหารของแต่ละบริษัทควรที่จะเห็นความจำเป็น ความสำคัญให้มีการดำเนินกิจกรรมนี้และควรจะมีการปรับปรุงและแนะนำสำหรับผู้ที่จะทำการ กล่าวนำ “การสนทนาความปลอดภัย” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากดำเนินการอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ เป็นการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้เกิดความคิดกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ เป็นการสอนงานและขั้นตอนการทำงาน เพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงานอย่างปลอดภัย ช่วยสร้างบรรยากาศในการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือ ทำให้ดีที่สุดให้ตรงประเด็นแล้วจะเกิดประโยชน์

Read more

5p สำหรับการสนทนาความปลอดภัย

1. การเตรียมตัว (PREPARATION) P.ตัวที่ 1 คนที่พูดได้ดีโดยไม่ต้องเตรียมตัวนั้นคงไม่มีในโลกหรือหายากมาก HAVEN’S SAKE กล่าวว่าอยู่รอจนนาทีสุดท้ายที่คุณกำลังจะไปยืนอยู่หน้ากลุ่มลูกน้องของคุณเพื่อทำ SAFETY TALK และพูดว่า “ในวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันดีล่ะ?” มันไม่ยุติธรรมกับลูกน้องของคุณและบริษัทของคุณ และไม่ยุติธรรมกับตัวคุณด้วย ซึ่งวิธีการเตรียมตัวก่อนทำ SAFETY TALK มีดังนี้ Ø

Read more