แนวทางใหม่ของการบริหารความปลอดภัย

การควบคุมความสูญเสียแนวทางใหม่ของการบริหารความปลอดภัย มาตรการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ที่นักวิชาการความปลอดภัยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาตรการหนึ่งคือ “หลักการ 3E” อันได้แก่ Engineering, Education และ Enforcement ที่กล่าวถึงการใช้วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เพื่อการออกแบบให้เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัย (Safe Conditions) การให้การศึกษาอบรม (Education) แก่พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safe Actions)

Read more

กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย

(Safety Control circles) หลักการและเหตุผล 1. การตระหนักถึงภัยอันตรายทั้งในงานที่ทำอยู่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการป้องกันอุบัติเหตุและการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 2. พนักงานผู้ปฎิบัติงานโดยตรง (Operator) เป็นบุคคลที่จะตระหนักและรับรู้ได้ดีที่สุดถึงภัยอันตรายในงานที่ทำ (อันอาจเกิดจากวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องจักร เป็นต้น) ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ไม่ปลอดภัย (อันอาจเกิดจากความร้อน เสียงดัง ฝุ่นละออง สารระเหย ความแออัด

Read more