Intellicone อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับผู้ที่ทำงานบนท้องถนน

ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานสร้าง ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุง ถนน เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานสูง เพราะอาจมีรถคันหนึ่งคันใดพุ่งเข้าชนได้ ดังนั้นแล้ว สิ่งที่จะต้องทำเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติ คือ การกั้นพื้นที่ เพื่อไม่ให้รถผ่านเข้ามาในเขตบริเวณที่มีการทำงาน การกั้นพื้นที่ที่ดีที่สุด วัตถุที่ป้องกันควรจะมีความแข็งแรงทนทาน สามารถดูดซับแรงเคลื่อนที่ของรถได้ในระดับหนึ่ง เช่น แท่งคอนกรีต หรือแผงกั้นที่ทำจากไฟเบอร์ แต่อย่างไรก็ตามบางส่วนของพื้นที่ทำงาน อาจไม่สามารถกั้นด้วยวัตถุที่แข็งแรงได้ทั้งหมด

Read more

OHSAS 18000 คืออะไร

OHSAS 18000 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่ง OHSAS 18000 จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 18001 และ 18002 OHSAS 18001 เป็นการประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

Read more

PDCA กับ OHSAS 18001

OHSAS 18001 ใช้เครื่องมือการจัดการที่เรียกว่าวงจร PDCA PDCA เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ช่วยให้องค์กร สร้าง ดำเนินการ และรักษา นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บนพื้นฐานของความเป็นผู้นำในการจัดการระดับสูง และความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการจัดการความปลอดภัย PDCA ประกอบไปด้วย Plan กำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการอันจำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ นโยบาย OH&S ขององค์กร Do

Read more