OHSAS 18000 คืออะไร

OHSAS 18000 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่ง OHSAS 18000 จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 18001 และ 18002 OHSAS 18001 เป็นการประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

Read more

PDCA กับ OHSAS 18001

OHSAS 18001 ใช้เครื่องมือการจัดการที่เรียกว่าวงจร PDCA PDCA เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ช่วยให้องค์กร สร้าง ดำเนินการ และรักษา นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บนพื้นฐานของความเป็นผู้นำในการจัดการระดับสูง และความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการจัดการความปลอดภัย PDCA ประกอบไปด้วย Plan กำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการอันจำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ นโยบาย OH&S ขององค์กร Do

Read more

สร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ลด near miss ยับยั้งอุบัติเหตุ

3000-300-29-1 ไม่ใช่ตัวเลขใบ้หวยงวดหน้าจากอาจารย์ดัง แต่นี่คือรูปแบบสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งพบว่า ในทุก ๆ 3000 ครั้งที่มนุษย์มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัย จะก่อให้เกิดเหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง ในทุก ๆ เหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง และในอุบัติเหตุ

Read more