กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย

(Safety Control circles) หลักการและเหตุผล 1. การตระหนักถึงภัยอันตรายทั้งในงานที่ทำอยู่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการป้องกันอุบัติเหตุและการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 2. พนักงานผู้ปฎิบัติงานโดยตรง (Operator) เป็นบุคคลที่จะตระหนักและรับรู้ได้ดีที่สุดถึงภัยอันตรายในงานที่ทำ (อันอาจเกิดจากวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องจักร เป็นต้น) ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ไม่ปลอดภัย (อันอาจเกิดจากความร้อน เสียงดัง ฝุ่นละออง สารระเหย ความแออัด

Read more

จักรยานในประเทศจีน สามารถบรรทุกของได้มากเพียงนี้เลยหรือ ?

ภาพที่นำมาให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ เป็นภาพการบรรทุกสินค้าด้วยรถจักรยาน 3 ล้อ ในประเทศจีน ภาพเหล่านี้ถูกถ่ายไว้โดยตากล้องชาวฝรั่งเศส ซึ่งหลังจากถ่ายภาพก็ได้นำภาพไปตกแต่งแสงและสีให้ดูงดงาม มากยิ่งขึ้น แต่สำหรับในเว็บไซต์แห่งนี้ เราคงคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก 3 ล้อจีน บรรทุกของเยอะ จักรยานในจีน ขนของได้เยอะมาก การบรรทุกของจำนวนมากเช่นนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้หลายอย่าง เช่น หากของที่บรรทุกสูงเกินไป

Read more

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตมีอันตรายดังต่อไปนี้ 1. บริเวณรอบ ๆ วัตถุที่เกิดประจุ ถ้ามีก๊าชที่ติดไฟ ไอนํ้า และฝุ่นละอองอยู่ ประกายไฟที่เกิดจากการสปาร์คจะทำให้เกิดการติดไฟและไฟไหม้ระเบิดขึ้นได้ 2. การไปสัมผัสถูกวัตถุที่กำลังเกิดประจุไฟฟ้า ความตกใจที่เกิดจากการถูกไฟดูด จะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การตกจากที่สูงได้ 3. เนื่องจากไฟฟ้าสถิตเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงที่อากาศหนาวและแห้ง (ความชื้นตํ่า) จึงควรระมัดระวัง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายดังต่อไปนี้

Read more

ความปลอดภัยในสำนักงาน

โดยทั่วไปสำนักงานคือที่ทำการของสถานประกอบการ องค์การบริษัท ห้างร้าน และสถานที่ราชการทั่วไป  ซึ่งเป็นที่รวมอยู่ของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่หลักในงานเสมียน  งานบริหารหรืองานอาชีพอื่น ๆ ที่ปฏิบัติอยู่ภายในอาคารสำนักงานที่ดำเนินกิจการของนายจ้าง ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือการเก็บบันทึก  รวบรวมและการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เพื่อใช้วินิจฉัย  สั่งการสำหรับการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจและราชการขนาดใหญ่แล้ว  สำนักงานเป็นหัวใจสำคัญมากที่เดียว เพราะเป็นสถานที่ทำการบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายหรือแผนงานโครงการของกิจการนั้น ๆ งานจะดำเนินไปได้อย่างสะดวกหรือไม่  ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดสำนักงาน การจัดการสำนักงานดีและมีความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์มากขึ้นอีกด้วย ความปลอดภัยในสำนักงานดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายในความรู้สึกของเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่  ทำให้มองไม่เห็นความสำคัญของปัญหา  การจัดการและบริหารความปลอดภัยของสำนักงานจึงถูกจัดอยู่ในลำดับหลัง

Read more

VOCs หรือ สารอินทรีย์ระเหยง่าย อันตรายอย่างไร

VOCs(Volatile Organic Compounds) หมายถึง สารอินทรีย์ระเหยง่าย  ที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ(Toxic Air) โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดเจนเป็นหลักซึ่งอาจมีอะตอมของออกซิเจน  หรือคลอรีนร่วมด้วย  ในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาที่กำลังได้รับความสนใจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ VOCs อันตรายอย่างไร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ให้ไอระเหย VOCs มีอยู่รอบๆ ตัวไม่ใช่เฉพาะในสถานที่ทำงาน  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในครัวเรือน  ก็เป็นแหล่งระเหยของสาร VOCs ด้วยเช่นกัน อาทิ 

Read more

รถขุดตัก คือ อะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

รถขุดตัก เป็นเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งสามารถจะทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปเท โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับ ออกไปขุดและตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงาน backhoe รถขุดตัก (Excavator) นี้ นิยมแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุดตักโดยแบ่งออกเป็น รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ , รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว รถขุดตักแบบคีบ และรถชุดตักแบบลากดึง รถขุดตักออกจากตัว โครงสร้างของรถขุดตัก

Read more

คู่มือความปลอดภัยงานก่อสร้าง มาดาวน์โหลดตัวอย่างไปดูกันครับ

ไฟล์ที่นำมาให้ดาวน์โหลดในวันนี้ เป็นคู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ซึ่งสมาชิกในเว็บบอร์ดที่ใช้ชื่อว่า mrthee ได้นำมาลงไว้ แต่เนื่องจากในบอร์ดไม่ได้ลองรับไฟล์ขนาดใหญ่ไว้ ในการฝากไฟล์ต้องฝากผ่านเว็บรับฝากไฟล์ ซึ่งสมาชิกบางท่านบอกว่าไฟล์นี้ ไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว เนื่องจากมีหลายท่านต้องการดาวน์โหลด คู่มือความปลอดภัย ไปดูเป็นตัวอย่างในการจัดทำ ผมจึงได้นำไฟล์ดังกล่าว มาอัปโหลดในบทความนี้ครับ สำหรับเนื้อหาภายใน ผมขอคัดลอก สารบัญมาให้ดูกันเลยก็แล้วกัน 1.นโยบายความปลอดภัยของบริษัท 2.กฎความปลอดภัยและสุขอนามัย 3.มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

Read more

ทฤษฏีการเกิดอุบัติเหตุ สวิส ชีส โมเดล

การที่เหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน สวิส ชีส โมเดล เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่อธิบายการเกิดอุบัติเหตุให้เห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุมาจากความผิดพลาดหลายอย่างรวมกัน โดยเปรียบเทียบก้อนชิสแต่ละก้อนเสมือนกับเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ,กฏระเบียบความปลอดภัย เป็นต้น ส่วนรูบนก้อนชีส ก็เปรียบเสมือนความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น ลูกศรสีแดง คือ อันตรายที่เกิดขึ้น ดังนั้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น พร้อมๆกับที่มีความผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกัน

Read more

เมื่อไม่มีบันไดและนั่งร้าน ก็เกาะขึ้นไปกับตะขอเครนซะเลย

ผมเจอภาพนี้ในกูเกิลครับ เป็นภาพชายคนนึงซึ่งต้องการขึ้นไปทำงานบนที่สูง แต่ไม่มีบันได เขาจึงใช้วิธีให้เครนยกขึ้นไป โดยใช้ขาข้างหนึ่งเหยียบที่ซอฟท์สลิงซึ่งเกี่ยวกับตะขอยกของเครน ส่วนมือก็จับที่ตะขอเครน โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นใดๆทั้งสิ้น ภาพนี้ไม่ใช่คนไทยแน่นอน และดูจากป้ายแล้วก็คงจะพอรู้ว่าเป็นประเทศทางแถบไหน ซึ่งในแต่ประเทศกฏหมายและระเบียบต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไป บางทีในประเทศของชายคนนี้การกระทำแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติ สำหรับประเทศไทยเรามีกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเขียนครอบคลุมเรื่องการทำงานบนที่สูงอยู่แล้ว และยิ่งถ้าเป็นงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมก็จะยิ่งเข้มงวดมากขึ้น(โดยเฉพาะถ้าเป็นงานของชาวต่างชาติ) จากตัวอย่างในภาพเป็นการกระทำที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรง และคิดว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกคนคงไม่สามารถยอมให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การขึ้นไปทำงานบนที่สูงที่ถูกต้องควรใช้บันไดหรือนั่งร้าน (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และระดับความสูง) แต่ถ้าบันได

Read more