Tag Archives: การควบคุมโครงการ

การควบคุมโครงการและค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง

การควบคุมโครงการ เมื่อเริ่มดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างแล้วก็จะต้องมีการควบคุมโครงการให้เป็นตาม แผนการต่าง ๆ ที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของงานจะต้องเป็นไปตามแผนงาน ก่อสร้างที่วางไว้ หากงานล่าช้ากว่ากำหนดก็จะต้องหาสาเหตุของความล่าช้า วิธีแกไขและดำเนิน การแก้ไขทันที แต่ถ้าสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ฝนตกหนักไม่สามารถ ทำงานได้ ก็จะต้องมีการปรับแผนงานก่อสร้างให้อัตราการทำงานเร็วขึ้นเพื่อที่จะให้งานแล้วเสร็จ ตามกำหนด นอกจากนี้ก็ยังจำเป็นที่จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ประมาณไว้ ในแต่ละช่วงเวลาด้วย การควบคุมโครงการดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการบันทึกประวัติ และรายละเอียด ต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปก็จะประกอบด้วย 1.         บันทึกการใช้งานของเครื่องจักรกล โดยจะแสดงรายละเอียดการใช้งานของเครื่อง จักรกลแต่ละวัน ได้แก่ ชั่วโมงใช้งาน งานที่ทำ นํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้ หรือถ้าไม่ได้ใช้งานก็จะต้องระบุว่า จอดรองานหรือจอดซ่อมด้วย 2.         บันทึกการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรกล ซึ่งจะแสดงรายการซ่อมบำรุงรักษาอะไหล่และ วัสดุที่ใช้พร้อมราคา วันเวลาที่เริ่มดำเนินการ และวันเวลาที่แล้วเสร็จ 3.         บัญชีวัสดุ ซึ่งจะแสดงรายการวัสดุแต่ละรายการ จำนวนที่สั่งเข้ามา จำนวนที่เบิก จำนวนที่เหลือคงคลัง รวมถึงราคาที่ซื้อมาแต่ละครั้งด้วย 4.         บัญชีด้านบุคลากร ซึ่งควรจะประกอบด้วยรายงานการปฎิบัติงาน บัญชีค่าแรงงานของ บุคลากรแต่ละคน… Read More »