Tag Archives: การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

อุบัติเหตุจากไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งประเภทอุบัติเหตุในการทำงานที่ส่งผลให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งในกาีรป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ก็คือ การอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงวิธีการทำงานกับระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานควรจะทราบถึงเรื่องเหล่านี้ – กระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน ก็มีความรุนแรงที่จะทำให้เสียชีวิตได้ – อุบัติเหตุจากไฟฟ้าบ่อยครั้งที่มีสาเหตุมาจากการจับวัตถุที่ดูเหมือนไม่อันตราย เช่น หลอดไฟที่มีรอยแตก -การใช้ไฟฟ้ามากเกินระดับในวงจรไฟฟ้า เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ – กระแสไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นเสมอ ถึงแม้จะต้องผ่านร่างกายคนก็ตาม – การละเลยการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งาน ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต เป็นอันตรายถึงตายได้ บ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานกับระบบไฟฟ้า เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่จะช่วยอบรมให้ความรู้ รวมถึงจัดระบบในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อลดอุบัติเหตุ